فرم رأی گیری الکترونیکی


لطفاً نام انجمن علمی رشته خود و نام کاندیداهای مورد نظر صرفاً در انجمن علمی رشته خود را انتخاب نمایید
انتخاب اسامی کاندیداهای انجمن علمی غیر مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو، موجب ابطال رأی دانشجو خواهد بود
لطفاً اطلاعات خود را تکمیل کنیدcaptcha